Ryo Motohashi from Tokyo in
Ryo Motohashi, Ciao Part

Ryo Motohashi from Tokyo