Netzer Alain Prada Garcia

El Satto Mexico

Netzer Alain Prada Garcia

El Satto Mexico

Netzer Alain Prada Garcia HeadshotMexico

Sponsors and Shouts

Vans Mexico, Extreme Bikes, Sunday Mexico,


Age, Gender

23, Male

Global Rank

719th