Yam Bahar

Tel Aviv Israel

Yam Bahar

Tel Aviv Israel

Yam Bahar Headshot

Sponsors and Shouts

Gorilla Skate Shop, Vans, Pocket Pistols, RockTape, Sambazon


Age, Gender

19, Male

Stance

Goofy

Global Rank

1,504